Indeks
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
 activateRoute, EMAPI.Router
 add
 addItem, EMAPI.ArrayObjects
 addLayer, EMAPI.Map
 addMapAction, EMAPI.Map
 addObjects
 addWaypoint, EMAPI.Router
 ArrayObjects, EMAPI.ArrayObjects.EMAPI
 attributes, EMAPI.Object
 autoInfo, EMAPI.Object
B
 backgroundGraphic, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundGraphicZIndex, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundHeight, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundWidth, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundXOffset, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundYOffset, EMAPI.Object.PointObject
 borderPassTime, EMAPI.Router.VehicleParams
 bottom, EMAPI.Bounds
 Bounds, EMAPI.Bounds.EMAPI
 breakTime, EMAPI.Router.DriverParams
 bringToFront
C
 calculateRoute, EMAPI.Router
 categoryObjects, EMAPI.Map
 CategoryObjects, EMAPI.CategoryObjects.EMAPI
 CircleObject.js
 clearObjects
 clickable, EMAPI.Object
 clone
 ClusterLayer, EMAPI.ClusterLayer.EMAPI
 combustion, EMAPI.Router.RoadParams
 Constants, EMAPI
 contains, EMAPI.Bounds
 containsBounds, EMAPI.Bounds
 containsLonLat, EMAPI.Bounds
 containsPixel, EMAPI.Bounds
 continuousWorkTime, EMAPI.Router.DriverParams
 convertLonLatToScreen, EMAPI.Map
 convertScreenToLonLat, EMAPI.Map
 costPerHour
 costPerKilometer
 count
D
 dayWorkTime, EMAPI.Router.DriverParams
 degeocode, EMAPI.Finder
 description, EMAPI.Router.WayPoint
 destroy
 determineQuadrant, EMAPI.Bounds
 DriverParams, EMAPI.Router.DriverParams.EMAPI.Router
 drivers, EMAPI.Router
activateRoute: function(index)
Aktywuję wybraną trasę spośród wyznaczonych tras alternatywnych.
add:function(x,
y)
Tworzy kopię prostokąta ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
add:function(lon,
lat)
Tworzy kopię punktu geograficznego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
add:function(x,
y)
Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
addItem: function (options)
Dodaje nowy element na koniec tablicy.
addLayer: function(layer)
Dodaje nową warstwę obiektów na mapę.
Dodaje nową akcję do menu konteksowego mapy.
addObjects: function(a)
Dodaje nowe obiekty do warstwy.
addObjects: function(objects)
Dodaje nowe obiekty do warstwy.
addWaypoint: function(lonLat,
pointType,
callback)
Dodaje nowy punkt trasy do listy wayPoints.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ArrayObjects.
{Object} Dodatkowe parametry obiektu.
{Boolean} Informacja o automatycznym wyzwalaniu okna informacyjnego o obiekcie na mapie po zatrzymaniu kursora myszy na nim (domyślnie true).
{String} URL dodatkowej ikony obiektu, używanej jako tło (cień) dla ikony externalGraphic.
{Integer} Parametr efektu trójwymiarowego dla backgroundGraphic, oddalenie od mapy (domyślnie 1).
{Integer} Wysokość dodatkowej ikony (domyślnie 10).
{Integer} Szerokość dodatkowej ikony (domyślnie 10).
{Integer} Przesunięcie poziome ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 0).
{Integer} Przesunięcie pionowe ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 7).
{Float} Czas oczekiwania na przejściu granicznym będący ułamkową częścią doby, np.
{Float} Mniejsza współrzędna pionowa.
Towrzy nowy obiekt klasy EMAPI.Bounds.
{Float} Czas przerwy po czasie jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
bringToFront: function ()
Przenosi obiekt nad inne obiekty zasłaniające go.
bringToFront: function ()
Przenosi warstwę na wierzch wyświetlanych warstw.
calculateRoute: function(vehicle,
driver,
roadType,
routeOptions,
callback,
force)
Oblicza trasę pomiędzy punktami umieszczonymi w liście wayPoints po podaniu wybranego pojazdu, kierowcy i parametrów wyznaczania trasy.
categoryObjects:function()
Zwraca do zarządzania obiektami statycznymi, np.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.CategoryObjects.
clearObjects: function()
Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.
clearObjects: function()
Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.
{Boolean} Informacja o możliwości wskazywania obiektu na mapie (domyślnie true).
clone:function()
Tworzy kopię prostokąta.
clone:function()
Tworzy kopię punktu geograficznego.
clone:function()
Tworzy kopię punktu ekranowego.
clone:function()
Tworzy kopię obiektu.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ClusterLayer.
{Float} Średnie zużycie paliwa w l/100 km podczas podróży drogami danego typu (domyślnie 0).
contains:function(x,
y,
inclusive)
Sprawdza, czy punkt o podanych współrzędnych jest zawarty w prostokącie.
containsBounds:function(bounds,
partial,
inclusive)
Sprawdza, czy inny prostokąt jest zawarty w danym prostokącie.
containsLonLat:function(ll,
inclusive)
Sprawdza, czy punkt geograficzny jest zawarty w prostokącie.
containsPixel:function(px,
inclusive)
Sprawdza, czy punkt ekranowy jest zawarty w prostokącie.
{Float} Maksymalny czas jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
convertLonLatToScreen: function(lonLat)
Konwertuje współrzędne geograficzne na ekranowe punktu z aktualnego widoku mapy.
convertScreenToLonLat: function(px)
Konwertuje współrzędne ekranowe na geograficzne punktu z aktualnego widoku mapy.
{Float} Koszt 1 godziny pracy kierowcy (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 godziny podróży pojazdem (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 km trasy wykonanego przez kierowcę (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 km trasy przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
count : function()
Zwraca liczbę obiektów znajdujących się w tablicy.
count:function()
Zwraca liczbę obiektów w warstwie.
count:function()
Zwraca liczbę obiektów w warstwie.
{Float} Dobowy czas pracy kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
degeocode: function(points,
zoom,
callback)
Wyszukuje informacje geograficzne dla punktów o podanych współrzędnych.
{String} Lokalizacja punktu trasy: miejscowość oraz ulica lub numer drogi.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.ClusterLayer.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Finder.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PointObject.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.DriverParams.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RoadParams.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.VehicleParams.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.WayPoint.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.
determineQuadrant: function(lonlat)
Sprawdza, czy w której części prostokąta znajduje się punkt geograficzny.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.DriverParams.
drivers: function()
Zwraca listę kierowców używanych podczas wyznaczania trasy.
Close