EMAPI.Object

Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.

Podsumowanie
EMAPI.ObjectKlasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Properties
name{String} Nazwa obiektu prezentowana w oknie informacyjnym oraz opcjonalnie na mapie.
lonLat{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu środkowego obiektu.
attributes{Object} Dodatkowe parametry obiektu.
fontColor{String} Heksadecymalny kolor czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie #ff0000).
fontSize{String} Rozmiar czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie 12px).
fontFamily{String} Nazwa czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie Courier New).
fontWeight{String} Grubość czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie bold).
labelVisible{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).
labelVisible{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).
labelType{String} Typ wizualizacji etykiety obiektu, jedna z wartości zbioru [none | border] (domyślnie border).
labelXOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
labelYOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 15).
innerHTML{String} Treść opisowa obiektu w formacie HTML.
moveable{Boolean} Informacja o możliwości przesuwania obiektu na mapie (domyślnie true).
visible{Boolean} Informacja o widoczności obiektu na mapie (domyślnie true).
clickable{Boolean} Informacja o możliwości wskazywania obiektu na mapie (domyślnie true).
autoInfo{Boolean} Informacja o automatycznym wyzwalaniu okna informacyjnego o obiekcie na mapie po zatrzymaniu kursora myszy na nim (domyślnie true).
popupXOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome okienka informacyjnego (domyślnie 0).
popupYOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe okienka informacyjnego (domyślnie 0).
layer{EMAPI.VectorLayer} Odnośnik do warstwy, na której umieszczony jest obiekt.
Functions
EMAPI.ObjectKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Object.
setVisibilityUstawia widoczność obiektu na mapie.
setPositionUstawia pozycję obiektu na mapie.
redrawOdrysowuje obiekt na mapie.
bringToFrontPrzenosi obiekt nad inne obiekty zasłaniające go.
setPropertiesUstawia własności obiektu.
showInfoWymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.

Properties

name

{String} Nazwa obiektu prezentowana w oknie informacyjnym oraz opcjonalnie na mapie.

lonLat

{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu środkowego obiektu.

attributes

{Object} Dodatkowe parametry obiektu.

fontColor

{String} Heksadecymalny kolor czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie #ff0000).

fontSize

{String} Rozmiar czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie 12px).

fontFamily

{String} Nazwa czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie Courier New).

fontWeight

{String} Grubość czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie bold).

labelVisible

{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).

labelVisible

{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).

labelType

{String} Typ wizualizacji etykiety obiektu, jedna z wartości zbioru [none | border] (domyślnie border).

labelXOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).

labelYOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 15).

innerHTML

{String} Treść opisowa obiektu w formacie HTML.

moveable

{Boolean} Informacja o możliwości przesuwania obiektu na mapie (domyślnie true).

visible

{Boolean} Informacja o widoczności obiektu na mapie (domyślnie true).

clickable

{Boolean} Informacja o możliwości wskazywania obiektu na mapie (domyślnie true).

autoInfo

{Boolean} Informacja o automatycznym wyzwalaniu okna informacyjnego o obiekcie na mapie po zatrzymaniu kursora myszy na nim (domyślnie true).

popupXOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome okienka informacyjnego (domyślnie 0).

popupYOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe okienka informacyjnego (domyślnie 0).

layer

{EMAPI.VectorLayer} Odnośnik do warstwy, na której umieszczony jest obiekt.

Functions

EMAPI.Object

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.

Parametry

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.

setVisibility

setVisibility: function(visible)

Ustawia widoczność obiektu na mapie.

Parametry

visible{Boolean} Informacja o widoczności obiektu.

setPosition

setPosition: function(lonLat)

Ustawia pozycję obiektu na mapie.

Parametry

lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne pozycji obiektu.

redraw

redraw: function()

Odrysowuje obiekt na mapie.

bringToFront

bringToFront: function ()

Przenosi obiekt nad inne obiekty zasłaniające go.

setProperties

setProperties: function(properties)

Ustawia własności obiektu.

Parametry

properties{Object} Obiekt z parametrami obiektu.

showInfo

showInfo: function()

Wymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.

Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.
setVisibility: function(visible)
Ustawia widoczność obiektu na mapie.
setPosition: function(lonLat)
Ustawia pozycję obiektu na mapie.
redraw: function()
Odrysowuje obiekt na mapie.
bringToFront: function ()
Przenosi obiekt nad inne obiekty zasłaniające go.
setProperties: function(properties)
Ustawia własności obiektu.
showInfo: function()
Wymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.
Close