EMAPI.Router

Klasa odpowiedzialna za wyznaczanie tras i wizualizowanie ich na mapie.

Podsumowanie
EMAPI.RouterKlasa odpowiedzialna za wyznaczanie tras i wizualizowanie ich na mapie.
Functions
EMAPI.RouterKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.
addWaypointDodaje nowy punkt trasy do listy wayPoints.
setWaypointZmienia położenie punktu trasy.
removeWaypointsUsuwa wszystkie punkt trasy z listy wayPoints.
removeWaypointUsuwa wybrany punkt trasy z listy wayPoints.
swapWaypointZamienia kolejnością wybrane dwa punky trasy z listy wayPoints.
calculateRouteOblicza trasę pomiędzy punktami umieszczonymi w liście wayPoints po podaniu wybranego pojazdu, kierowcy i parametrów wyznaczania trasy.
activateRouteAktywuję wybraną trasę spośród wyznaczonych tras alternatywnych.
driversZwraca listę kierowców używanych podczas wyznaczania trasy.
vehiclesZwraca listę pojazdów używanych podczas wyznaczania trasy.
wayPointsZwraca listę punktów trasy.
routeRepresentationZwraca wyniki wyznaczonej trasy.

Functions

EMAPI.Router

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.

Parametry

obj{Object} Obiekt klasy EMAPI.Map lub tekstowy token klienta.
options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy, np. preserveViewport (wyłączenie zmiany położenia mapy), forceCalc (automatyczne wyznaczanie trasy po zmianach), reportPointsHandlerPointsName (identyfikator elementu na stronie, który ma zawierać listę punktów trasy), reportResultHandlerName (identyfikator elementu na stronie, który ma zawierać raport trasy).

addWaypoint

addWaypoint: function(lonLat,
pointType,
callback)

Dodaje nowy punkt trasy do listy wayPoints.  Dane przekazywane do podstawianej w trzecim parametrze funkcji zawierają:

  • zdegeokodowaną informację o geograficznym położeniu punktu (routePlanEntryDescription)
  • kod błędu (result: 0 = ok, 1 = niepoprawny typ punktu, 2 = zabronione położenie punktu)

Parametry

lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne punktu trasy.
pointType{Integer} Typ punktu trasy: 0 = punkt startowy, 1 = punkt przelotowy, 2 = punkt końcowy.  Punkt przelotowy dodawany jest zawsze tuż przed końcowym.
callback{Function} Funkcja obsługi danych geograficznych wskazanego punktu.

setWaypoint

setWaypoint: function(index,
lonLat,
callback)

Zmienia położenie punktu trasy.  Dane przekazywane do podstawianej w trzecim parametrze funkcji zawierają:

  • zdegeokodowaną informację o nowym geograficznym położeniu punktu (routePlanEntryDescription)
  • kod błędu (result: 0 = ok, 1 = niepoprawny indeks punktu, 2 = zabronione położenie punktu)

Parametry

index{Integer} Indeks punktu trasy w ramach listy wayPoints: 0 = punkt startowy, itd.
lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne punktu trasy.
callback{Function} Funkcja obsługi danych geograficznych wskazanego punktu.

removeWaypoints

removeWaypoints: function()

Usuwa wszystkie punkt trasy z listy wayPoints.

removeWaypoint

removeWaypoint: function(index)

Usuwa wybrany punkt trasy z listy wayPoints.

Parametry

index{Integer} Indeks punktu trasy w ramach listy wayPoints.

swapWaypoint

swapWaypoint: function(firstPointIndex,
secondPointIndex)

Zamienia kolejnością wybrane dwa punky trasy z listy wayPoints.

Parametry

firstPointIndex{Integer} Indeks pierwszego zamienianego punktu trasy w ramach listy wayPoints.
secondPointIndex{Integer} Indeks drugiego zamienianego punktu trasy w ramach listy wayPoints.

calculateRoute

calculateRoute: function(vehicle,
driver,
roadType,
routeOptions,
callback,
force)

Oblicza trasę pomiędzy punktami umieszczonymi w liście wayPoints po podaniu wybranego pojazdu, kierowcy i parametrów wyznaczania trasy.  Dane przekazywane do podstawianej w ostatnim parametrze funkcji zawierają:

  • wyniki i raport trasy (routeRepresentation będący obiektem klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation)
  • statystykę użycia różnych typów dróg (roadResults będący tablicą zawierającą dane statystyczne dla każdego typu drogi, tzn. długość, czas i koszty trasy na drogach tego typu, dostępne typy dróg odpowiadają wartościom pola EMAPI.Router.RoadParams.roadType)
  • kod błędu (result: 0 = ok, 1 = trasa nie została wyznaczona)

Parametry

vehicle{EMAPI.Router.VehicleParams} Obiekt typu EMAPI.Router.VehicleParams reprezentujący ustawienia związane z pojazdem, który ma być użyty do wyznaczenia trasy.
driver{EMAPI.Router.DriverParams} Obiekt typu EMAPI.Router.DriverParams reprezentujący ustawienia związane z pojazdem, który ma być użyty do wyznaczenia trasy.
roadType{Integer} Typ obliczania trasy: 0 = najkrótsza, 1 = najszybsza, 2 = najtańsza.
routeOptions{Object} Obiekt zawierający opcje wyznaczania trasy w postaci pól logicznych: useDifficulties = true wymusza wykorzystanie utrudnień w ruchu, useFerry = true włącza wykorzystanie promów, useGroundRoad = true włącza wykorzystanie dróg gruntowych, useTrafficTI = true włącza wykorzystanie aktualnej informacji Traffic, useArchivalTraffic = true włącza wykorzystanie informacji o archiwalnymTraffic, useLogistic = true włącza wykorzystanie restrykcji drogowych, avoidToll = true włącza omijanie dróg płatnych, viaToll = true włącza wykorzystanie naliczania kosztów viaTOLL, avoidViaToll = true włącza omijanie dróg objętych systemem viaTOLL, useVignette = true włącza wykorzystanie naliczania kosztów dróg z winietami, useSoftRestrictions = true umożliwia dojazd do zablokowanego punktu trasy, avoidLowCategoryRoads = true włącza omijanie dróg niskiej kategorii, alternativeRoutes = true włącza wyznaczanie do dwóch dodatkowych tras alternatywnych.
callback{Function} Funkcja obsługi rezultatów wyznaczonej trasy.
force{Boolean} Informacja czy obliczyć trasę natychmiast, czy też oczekiwać na zakończenie wyznaczania wcześniejszych tras.

activateRoute

activateRoute: function(index)

Aktywuję wybraną trasę spośród wyznaczonych tras alternatywnych.

Parametry

index{Integer} Indeks trasy (począwszy od 0 dla pierwszej, która jest aktywna zaraz po wyznaczeniu tras).

drivers

drivers: function()

Zwraca listę kierowców używanych podczas wyznaczania trasy.

Wynik

{EMAPI.ArrayObjects} Lista kierowców używanych podczas wyznaczania trasy.  Jest to tablica obiektów klasy EMAPI.Router.DriverParams zarządzana poprzez obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.  Domyślnie zawiera one parametry następujących kierowców reprezentujących typowe zastosowania: Experienced i Unexperienced.

vehicles

vehicles: function()

Zwraca listę pojazdów używanych podczas wyznaczania trasy.

Wynik

{EMAPI.ArrayObjects} Lista pojazdów używanych podczas wyznaczania trasy.  Jest to tablica obiektów klasy EMAPI.Router.VehicleParams zarządzana poprzez obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.  Domyślnie zawiera one parametry następujących pojazdów reprezentujących typowe zastosowania: Passenger car, Fast passenger car, Transport truck 10t, Transport truck 20t, Delivery truck, Motorcycle, Bicycle i Pedestrian.

wayPoints

wayPoints: function()

Zwraca listę punktów trasy.

Wynik

{EMAPI.ArrayObjects} Lista punktów trasy.  Jest to tablica obiektów klasy EMAPI.Router.WayPoint zarządzana poprzez obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects lub funkcjami addWaypoint, setWaypoint, removeWaypoint, removeWaypoints i swapWaypoint.  Domyślnie jest pusta.

routeRepresentation

routeRepresentation: function()

Zwraca wyniki wyznaczonej trasy.

Wynik

{EMAPI.Router.RouteRepresentation} Reprezentacja i parametry wyznaczonej za pomocą funkcji calculateRoute trasy.

addWaypoint: function(lonLat,
pointType,
callback)
Dodaje nowy punkt trasy do listy wayPoints.
wayPoints: function()
Zwraca listę punktów trasy.
setWaypoint: function(index,
lonLat,
callback)
Zmienia położenie punktu trasy.
removeWaypoints: function()
Usuwa wszystkie punkt trasy z listy wayPoints.
removeWaypoint: function(index)
Usuwa wybrany punkt trasy z listy wayPoints.
swapWaypoint: function(firstPointIndex,
secondPointIndex)
Zamienia kolejnością wybrane dwa punky trasy z listy wayPoints.
calculateRoute: function(vehicle,
driver,
roadType,
routeOptions,
callback,
force)
Oblicza trasę pomiędzy punktami umieszczonymi w liście wayPoints po podaniu wybranego pojazdu, kierowcy i parametrów wyznaczania trasy.
activateRoute: function(index)
Aktywuję wybraną trasę spośród wyznaczonych tras alternatywnych.
drivers: function()
Zwraca listę kierowców używanych podczas wyznaczania trasy.
vehicles: function()
Zwraca listę pojazdów używanych podczas wyznaczania trasy.
routeRepresentation: function()
Zwraca wyniki wyznaczonej trasy.
Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Klasa parametrów i reprezentacji wyznaczonej trasy.
{String} Typ drogi.
Klasa parametrów pojazdu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Klasa parametrów kierowcy uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Klasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.
Klasa punktu trasy.
Close