Function Indeks
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
 activateRoute, EMAPI.Router
 add
 addItem, EMAPI.ArrayObjects
 addLayer, EMAPI.Map
 addMapAction, EMAPI.Map
 addObjects
 addWaypoint, EMAPI.Router
 ArrayObjects, EMAPI.ArrayObjects.EMAPI
B
 Bounds, EMAPI.Bounds.EMAPI
 bringToFront
C
 calculateRoute, EMAPI.Router
 categoryObjects, EMAPI.Map
 CategoryObjects, EMAPI.CategoryObjects.EMAPI
 clearObjects
 clone
 ClusterLayer, EMAPI.ClusterLayer.EMAPI
 contains, EMAPI.Bounds
 containsBounds, EMAPI.Bounds
 containsLonLat, EMAPI.Bounds
 containsPixel, EMAPI.Bounds
 convertLonLatToScreen, EMAPI.Map
 convertScreenToLonLat, EMAPI.Map
 count
D
 degeocode, EMAPI.Finder
 destroy
 determineQuadrant, EMAPI.Bounds
 DriverParams, EMAPI.Router.DriverParams.EMAPI.Router
 drivers, EMAPI.Router
E
 equals
 extend, EMAPI.Bounds
F
 Finder, EMAPI.Finder.EMAPI
 fromArray, EMAPI.Bounds
 fromSize, EMAPI.Bounds
 fromString
activateRoute: function(index)
Aktywuję wybraną trasę spośród wyznaczonych tras alternatywnych.
add:function(x,
y)
Tworzy kopię prostokąta ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
add:function(lon,
lat)
Tworzy kopię punktu geograficznego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
add:function(x,
y)
Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
addItem: function (options)
Dodaje nowy element na koniec tablicy.
addLayer: function(layer)
Dodaje nową warstwę obiektów na mapę.
Dodaje nową akcję do menu konteksowego mapy.
addObjects: function(a)
Dodaje nowe obiekty do warstwy.
addObjects: function(objects)
Dodaje nowe obiekty do warstwy.
addWaypoint: function(lonLat,
pointType,
callback)
Dodaje nowy punkt trasy do listy wayPoints.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ArrayObjects.
Towrzy nowy obiekt klasy EMAPI.Bounds.
bringToFront: function ()
Przenosi obiekt nad inne obiekty zasłaniające go.
bringToFront: function ()
Przenosi warstwę na wierzch wyświetlanych warstw.
calculateRoute: function(vehicle,
driver,
roadType,
routeOptions,
callback,
force)
Oblicza trasę pomiędzy punktami umieszczonymi w liście wayPoints po podaniu wybranego pojazdu, kierowcy i parametrów wyznaczania trasy.
categoryObjects:function()
Zwraca do zarządzania obiektami statycznymi, np.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.CategoryObjects.
clearObjects: function()
Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.
clearObjects: function()
Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.
clone:function()
Tworzy kopię prostokąta.
clone:function()
Tworzy kopię punktu geograficznego.
clone:function()
Tworzy kopię punktu ekranowego.
clone:function()
Tworzy kopię obiektu.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ClusterLayer.
contains:function(x,
y,
inclusive)
Sprawdza, czy punkt o podanych współrzędnych jest zawarty w prostokącie.
containsBounds:function(bounds,
partial,
inclusive)
Sprawdza, czy inny prostokąt jest zawarty w danym prostokącie.
containsLonLat:function(ll,
inclusive)
Sprawdza, czy punkt geograficzny jest zawarty w prostokącie.
containsPixel:function(px,
inclusive)
Sprawdza, czy punkt ekranowy jest zawarty w prostokącie.
convertLonLatToScreen: function(lonLat)
Konwertuje współrzędne geograficzne na ekranowe punktu z aktualnego widoku mapy.
convertScreenToLonLat: function(px)
Konwertuje współrzędne ekranowe na geograficzne punktu z aktualnego widoku mapy.
count : function()
Zwraca liczbę obiektów znajdujących się w tablicy.
count:function()
Zwraca liczbę obiektów w warstwie.
count:function()
Zwraca liczbę obiektów w warstwie.
degeocode: function(points,
zoom,
callback)
Wyszukuje informacje geograficzne dla punktów o podanych współrzędnych.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.ClusterLayer.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Finder.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PointObject.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.DriverParams.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RoadParams.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.VehicleParams.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.WayPoint.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.
determineQuadrant: function(lonlat)
Sprawdza, czy w której części prostokąta znajduje się punkt geograficzny.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.DriverParams.
drivers: function()
Zwraca listę kierowców używanych podczas wyznaczania trasy.
equals:function(bounds)
Porównuje dwa prostokąty, aktualny z przekazywanym w parametrze.
equals: function (obj)
Porównuje dwa punkty geograficzne, aktualny z przekazywanym w parametrze.
equals:function(px)
Porównuje dwa punkty ekranowe, aktualny z przekazywanym w parametrze.
equals:function(sz)
Porównuje dwa obiekty EMAPI.Size, aktualny z przekazywanym w parametrze.
extend:function(object)
Rozszerza, jezeli to konieczne, prostokąt tak, aby zawierał wskazany punkt lub inny prostokąt.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Finder.
E.Bounds.fromArray = function(bbox)
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie tablicy współrzędnych.
E.Bounds.fromSize = function(size)
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie obiektu EMAPI.Size.
E.Bounds.fromString = function(str)
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.
fromString: function(str)
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.LonLat na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.
Close