EMAPI.Map

Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.  Nowa mapa tworzona jest za pomocą konstruktora EMAPI.Map.  Wyszukiwanie danych na mapie jest realizowane za pomocą instancji klasy EMAPI.Finder.

Dodatkowe warstwy obiektów nakłada się na mapę za pomocą instancji klas EMAPI.VectorLayer lub EMAPI.ClusterLayer.

Podsumowanie
EMAPI.MapInstancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Functions
EMAPI.MapKonstruktor nowej instancji mapy klasy EMAPI.Map.
addMapActionDodaje nową akcję do menu konteksowego mapy.
addMapActionDodaje nową akcję do panelu narzędziowego mapy.
removeMapActionUsuwa akcję z menu konteksowego mapy.
addLayerDodaje nową warstwę obiektów na mapę.
removeLayerUsuwa z mapy wskazaną warstwę obiektów.
getBoundsZwraca współrzędne geograficzne prostokąta aktualnego widoku mapy.
setBoundsDostosowuje aktualny widok mapy do zaprezentowania prostokąta o podanych współrzędnych geograficznych.
getCenterPosZwraca współrzędne geograficzne punktu środkowego aktualnego widoku mapy.
setCenterPosCentruje aktualny widok mapy względem punktu o podanych współrzędnych geograficznych.
setCallbackUstawia funkcję obsługi zdarzenia na mapie.
categoryObjectsZwraca do zarządzania obiektami statycznymi, np.
getZoomZwraca poziom powiększenia aktualnego widoku mapy.
updateSizeOdświeża mapę po zmianie rozmiaru okna.
convertLonLatToScreenKonwertuje współrzędne geograficzne na ekranowe punktu z aktualnego widoku mapy.
convertScreenToLonLatKonwertuje współrzędne ekranowe na geograficzne punktu z aktualnego widoku mapy.
getVersionZwraca wersję danych mapy.
isChangingZwraca informacje o statusie mapy.

Functions

EMAPI.Map

Konstruktor nowej instancji mapy klasy EMAPI.Map.

Parametry

div{String} Identyfikator elementu na stronie, który ma zawierać mapę.
token{String} Identyfikator użytkownika.
options{Object} Dodatkowe parametry mapy, flagi logiczne: noZoom (brak panelu powiększania), noScale (brak wskaźnika skali), noMiniMap (brak okna nawigatora mapy),

addMapAction

Dodaje nową akcję do menu konteksowego mapy.

Parametry

index{Integer} Pozycja w menu kontekstowym, na której ma pojawić się nowa akcja (wartość >= 0).
action{String} Tytuł akcji.
icon{String} URL ikony dla akcji.
callback{Function} Funkcja uruchamiana po wybraniu akcji z menu kontekstowego.

addMapAction

addMapAction: function(index,
action,
icon,
callback)

Dodaje nową akcję do panelu narzędziowego mapy.

Parametry

index{Integer} Pozycja w panelu, na której ma pojawić się nowa akcja (wartość >= 0).
action{EMAPI.Actions.MapClick} Akcja.

removeMapAction

removeMapAction: function(index)

Usuwa akcję z menu konteksowego mapy.

Parametry

index{Integer} Pozycja w menu kontekstowym, na której znajduje się przeznaczona do usunięcia akcja (wartość >= 0).

addLayer

addLayer: function(layer)

Dodaje nową warstwę obiektów na mapę.

Parametry

layer{EMAPI.VectorLayer} Nowa warstwa obiektów.

removeLayer

removeLayer: function(layer)

Usuwa z mapy wskazaną warstwę obiektów.

Parametry

layer{EMAPI.VectorLayer} Warstwa obiektów, która ma zostać usunięta z mapy.

getBounds

getBounds: function()

Zwraca współrzędne geograficzne prostokąta aktualnego widoku mapy.

Wynik

{EMAPI.Bounds} Obiekt typu EMAPI.Bounds reprezentujący zakres mapy.

setBounds

setBounds: function(bounds)

Dostosowuje aktualny widok mapy do zaprezentowania prostokąta o podanych współrzędnych geograficznych.

Parametry

bounds{EMAPI.Bounds} Obiekt typu EMAPI.Bounds reprezentujący żądany obszar mapy.

getCenterPos

getCenterPos: function()

Zwraca współrzędne geograficzne punktu środkowego aktualnego widoku mapy.

Wynik

{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne zwracanego punktu.

setCenterPos

setCenterPos: function(center,
zoom)

Centruje aktualny widok mapy względem punktu o podanych współrzędnych geograficznych.

Parametry

center{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne żądanego punktu.
zoom{Integer} Żądane powiększenie (wartość z zakresu 0-17).

setCallback

setCallback: function(type,
callback)

Ustawia funkcję obsługi zdarzenia na mapie.

Parametry

type{String} Typ zdarzenia (mapChange, objClick, objOver, objOut, objDragBegin, objDragEnd, onCategoriesChange, info, contextMenu).
callback{Function} Funkcja uruchamiana podczas zdarzenia.

categoryObjects

categoryObjects:function()

Zwraca do zarządzania obiektami statycznymi, np.  POI.

Wynik

{EMAPI.CategoryObjects} Obiekt umożliwiający zarządzanie obiektami statycznymi pojawiającymi się na mapie (dotyczy to obiektów POI oraz dodatkowych obiektów klienta ładowanych automatycznie).

getZoom

getZoom: function()

Zwraca poziom powiększenia aktualnego widoku mapy.

Wynik

{Integer} Powiększenie mapy (wartość z zakresu 0-17).

updateSize

updateSize: function()

Odświeża mapę po zmianie rozmiaru okna.

convertLonLatToScreen

convertLonLatToScreen: function(lonLat)

Konwertuje współrzędne geograficzne na ekranowe punktu z aktualnego widoku mapy.

Parametry

lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne punktu.

Wynik

{EMAPI.Pixel} Obiekt typu EMAPI.Pixel reprezentujący współrzędne ekranowe punktu.

convertScreenToLonLat

convertScreenToLonLat: function(px)

Konwertuje współrzędne ekranowe na geograficzne punktu z aktualnego widoku mapy.

Parametry

px{EMAPI.Pixel} Obiekt typu EMAPI.Pixel reprezentujący współrzędne ekranowe punktu.

Wynik

{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne punktu.

getVersion

getVersion: function (callback)

Zwraca wersję danych mapy.

Parametry

callback{Function} Funkcja, do kórej przekazywana jest wersja mapy.

isChanging

isChanging: function ()

Zwraca informacje o statusie mapy.

Wynik

{Boolean} Statusu mapy (true lub false).

addMapAction: function(index,
action,
icon,
callback)
Dodaje nową akcję do panelu narzędziowego mapy.
removeMapAction: function(index)
Usuwa akcję z menu konteksowego mapy.
addLayer: function(layer)
Dodaje nową warstwę obiektów na mapę.
removeLayer: function(layer)
Usuwa z mapy wskazaną warstwę obiektów.
getBounds: function()
Zwraca współrzędne geograficzne prostokąta aktualnego widoku mapy.
setBounds: function(bounds)
Dostosowuje aktualny widok mapy do zaprezentowania prostokąta o podanych współrzędnych geograficznych.
getCenterPos: function()
Zwraca współrzędne geograficzne punktu środkowego aktualnego widoku mapy.
setCenterPos: function(center,
zoom)
Centruje aktualny widok mapy względem punktu o podanych współrzędnych geograficznych.
setCallback: function(type,
callback)
Ustawia funkcję obsługi zdarzenia na mapie.
categoryObjects:function()
Zwraca do zarządzania obiektami statycznymi, np.
getZoom: function()
Zwraca poziom powiększenia aktualnego widoku mapy.
updateSize: function()
Odświeża mapę po zmianie rozmiaru okna.
convertLonLatToScreen: function(lonLat)
Konwertuje współrzędne geograficzne na ekranowe punktu z aktualnego widoku mapy.
convertScreenToLonLat: function(px)
Konwertuje współrzędne ekranowe na geograficzne punktu z aktualnego widoku mapy.
getVersion: function (callback)
Zwraca wersję danych mapy.
isChanging: function ()
Zwraca informacje o statusie mapy.
Konstruktor nowej instancji mapy klasy EMAPI.Map.
Klasa odpowiedzialna za wyszukiwanie informacji na mapie, aktualnie punktów adresowych.
Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Dodatkowa warstwa obiektów grupowanych nakładana na mapę.
Instancje klasy EMAPI.Actions.MapClick są definicjami dodatkowych akcji panelu mapy.
Instancje tej klasy reprezentują prostokąty ograniczające mapę.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Klasa odpowiedzialna za zarządzanie obiektami statycznymi.
Klasa reprezentująca punkt ekranowy.
Close