|
|
|
|
|
Wyszukiwanie adresu

Funkcja search

Wyszukuje punkty adresowe zgodne z podanym adresem. Dane przekazywane do podstawianej w drugim parametrze funkcji zawierają listę dopasowanych punktów adresowych (geocodeInfoArray) zawierających:

Współrzędne geograficzne są zwracane tylko dla pierwszego elementu z listy wyników. Jeżeli któryś z elementów nie występuje w wynikowym punkcie adresowym, oznacza to, że został odrzucony podczas wyszukiwania.

Dostępne parametry:
address{String} Adres do wyszukania w formacie "(miejscowość|kod)[,ulica [numer]][;kod|adm1[,adm2[,adm3]])]", co oznacza, że na początku znajduje się miejscowość albo kod pocztowy, następnie opcjonalnie po przecinku ulica z ewentualnym numerem i dalej opcjonalnie po średniku kod pocztowy albo lista do trzech obszarów administracyjnych (od najwyższego do najniższego poiomu) oddzielonych przecinkami. Wielkość liter nie ma znaczenia.
callback{Function} Funkcja obsługi wyników wyszukiwania.

var map = new EMAPI.Map('mapa1','userId');
var finder = new EMAPI.Finder(map); //tworzenie nowej instancji EMAPI.Finder dal mapy 'map'
finder.search("kowiesy", onfind); //wyszukiwanie miejscowosci Kowiesy i wywołanie
                 //funkcji onfind do obsługi wyników wyszukiwania
onfind= function(res)
{   
 alert(res.geocodeInfoArray[0].areaName0); //wywołanie okna z informacją zawierającą nazwę
}                      //województwa szukanej miejscowości

Wyniki działania funkcji search przekazywane są w postaci macierzy.

Przykład:

{
 "result":0,
 "geocodeInfoArray":
 [
 {
  "city":"Kowiesy",
  "zip":"96-320",
  "street":"",
  "streetNumber":"",
  "areaName0":"Mazowieckie",
  "areaName1":"żyrardowski",
  "areaName2":"Mszczonów",
  "middlePoint":{"Longitude":20.5306243896484,"Latitude":51.8994674682617},
  "boundingRect":
  {
   "TopLeft":{"Longitude":20.527961730957,"Latitude":51.8912010192871},
   "BottomRight":{"Longitude":20.5423965454102,"Latitude":51.9019966125488}
  },
  "geocodeType":0},
  
 {
  "city":"Kowiesy",
  "zip":"08-311",
  "street":"",
  "streetNumber":"",
  "areaName0":"Mazowieckie",
  "areaName1":"sokołowski",
  "areaName2":"Bielany",
  "middlePoint":null,
  "boundingRect":null,
  "geocodeType":3
 },
 
 {
  "city":"Kowiesy",
  "zip":"96-111",
  "street":"",
  "streetNumber":"",
  "areaName0":"Łódzkie",
  "areaName1":"skierniewicki",
  "areaName2":"Kowiesy",
  "middlePoint":null,
  "boundingRect":null,
  "geocodeType":3
 }
 ]
};

Funkcja getCoordinates

Pobiera lokalizację na mapie jednego z punktów adresowych wyszukanych za pomocą funkcji search. Dane przekazywane do podstawianej w drugim parametrze funkcji zawierają element o strukturze zgodnej z przekazywaną przez funkcję search, przy czym zwracany jest odpowiedni kod błędu (result: 0 = ok, 1 = niepoprawny indeks pozycji w liście wyników).

Dostępne parametry:
index{Integer} Pozycja żądanego elementu z listy wyników wyszukiwania (wartość z zakresu 0-[liczba wyników pomniejszona o 1]).
callback{Function} Funkcja obsługi wyniku wyszukiwania.


Przykład ustawienia widoku mapy na wyszukaną miejscowość:

finder.getCoordinates(0, responseCoordinate); //pobranie lokalizacji pierwszego wyszukanego punktu
                       //i przekazanie go do funkcji responseCoordinate

responseCoordinate = function(response)
{
 if (response.result == 0)
 {
  var bounds = new EMAPI.Bounds(
   response.boundingRect.TopLeft.Longitude,   //
   response.boundingRect.BottomRight.Latitude, //współrzędne wierzchołków prostokąta
   response.boundingRect.BottomRight.Longitude, //prezentującego mapę
   response.boundingRect.TopLeft.Latitude);   //
  map.setBounds(bounds); //ustawienie widoku mapy na wyszukaną miejscowość
 }
}


Lista wyników funkcji search oraz mapa prezentująca pierwszą wyszukaną miejscowość.