Indeks
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
 add
 addItem, EMAPI.ArrayObjects
 addMapAction, EMAPI.Map
 addObjects, EMAPI.VectorLayer
 addWaypoint, EMAPI.Router
 ArrayObjects, EMAPI.ArrayObjects.EMAPI
 attributes, EMAPI.Object
 autoInfo, EMAPI.Object
B
 backgroundGraphic, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundGraphicZIndex, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundXOffset, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundYOffset, EMAPI.Object.PointObject
 borderPassTime, EMAPI.Router.VehicleParams
 bottom, EMAPI.Bounds
 Bounds, EMAPI.Bounds.EMAPI
 breakTime, EMAPI.Router.DriverParams
C
 calculateRoute, EMAPI.Router
 categoryObjects, EMAPI.Map
 CategoryObjects, EMAPI.CategoryObjects.EMAPI
 clearObjects, EMAPI.VectorLayer
 clone
 combustion, EMAPI.Router.RoadParams
 contains, EMAPI.Bounds
 containsBounds, EMAPI.Bounds
 containsLonLat, EMAPI.Bounds
 containsPixel, EMAPI.Bounds
 continuousWorkTime, EMAPI.Router.DriverParams
 convertLonLatToScreen, EMAPI.Map
 convertScreenToLonLat, EMAPI.Map
 costPerHour
 costPerKilometer
 country, EMAPI.Finder
D
 dayWorkTime, EMAPI.Router.DriverParams
 defaultIcon, EMAPI.VectorLayer
 degeocode, EMAPI.Finder
 description, EMAPI.Router.WayPoint
 destroy
 determineQuadrant, EMAPI.Bounds
 DriverParams, EMAPI.Router.DriverParams.EMAPI.Router
 drivers, EMAPI.Router
E
 EMAPI
 EMAPI.ArrayObjects
 EMAPI.Bounds
 EMAPI.CategoryObjects
 EMAPI.Finder
 EMAPI.LonLat
 EMAPI.Map
 EMAPI.Object
 EMAPI.Object.PointObject
 EMAPI.Object.PolygonObject
 EMAPI.Object.PolylineObject
 EMAPI.Pixel
 EMAPI.Router
 EMAPI.Router.DriverParams
 EMAPI.Router.RoadParams
 EMAPI.Router.RouteRepresentation
 EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 EMAPI.Router.RouteRepresentationSection
 EMAPI.Router.VehicleParams
 EMAPI.Router.WayPoint
 EMAPI.ScriptObjects
 EMAPI.Size
 EMAPI.VectorLayer
 entryCost, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryDescription, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryDistance, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryPosition, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryTime, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryType, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 equals
 extend, EMAPI.Bounds
 externalGraphic, EMAPI.Object.PointObject
F
 fillColor, EMAPI.Object
 Finder, EMAPI.Finder.EMAPI
 fixedCost, EMAPI.Router.VehicleParams
 fontColor, EMAPI.Object
 fontFamily, EMAPI.Object
 fontSize, EMAPI.Object
 fontWeight, EMAPI.Object
 fromArray, EMAPI.Bounds
 fromSize, EMAPI.Bounds
 fromString
 fuelCost, EMAPI.Router.VehicleParams
 Funkcje
Tworzy kopię prostokąta ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
Tworzy kopię punktu geograficznego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
Dodaje nowy element na koniec tablicy.
Dodaje nową akcję do menu konteksowego mapy.
Dodaje nowe obiekty do warstwy.
Dodaje nowy punkt trasy do listy wayPoints.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ArrayObjects.
{Object} Dodatkowe parametry obiektu.
{Boolean} Informacja o automatycznym wyzwalaniu okna informacyjnego o obiekcie na mapie po zatrzymaniu kursora myszy na nim (domyślnie true).
{String} URL dodatkowej ikony obiektu, używanej jako tło (cień) dla ikony externalGraphic.
{Integer} Parametr efektu trójwymiarowego dla backgroundGraphic, oddalenie od mapy (domyślnie 1).
{Integer} Przesunięcie poziome ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 0).
{Integer} Przesunięcie pionowe ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 7).
{Float} Czas oczekiwania na przejściu granicznym będący ułamkową częścią doby, np.
{Float} Mniejsza współrzędna pionowa.
Construct a new bounds object.
{Float} Czas przerwy po czasie jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
Oblicza trasę pomiędzy punktami umieszczonymi w liście wayPoints po podaniu wybranego pojazdu, kierowcy i parametrów wyznaczania trasy.
{EMAPI.CategoryObjects} Obiekt umożliwiający zarządzanie obiektami statycznymi pojawiającymi się na mapach (dotyczy to obiektów POI oraz dodatkowych obiektów klienta ładowanych automatycznie).
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.CategoryObjects.
Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.
Tworzy kopię prostokąta.
Tworzy kopię punktu geograficznego.
Tworzy kopię punktu ekranowego.
Tworzy kopię obiektu.
{Float} Średnie zużycie paliwa w l/100 km podczas podróży drogami danego typu (domyślnie 0).
Sprawdza, czy punkt o podanych współrzędnych jest zawarty w prostokącie.
Sprawdza, czy inny prostokąt jest zawarty w danym prostokącie.
Sprawdza, czy punkt geograficzny jest zawarty w prostokącie.
Sprawdza, czy punkt ekranowy jest zawarty w prostokącie.
{Float} Maksymalny czas jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
Konwertuje współrzędne geograficzne na ekranowe punktu z aktualnego widoku mapy.
Konwertuje współrzędne ekranowe na geograficzne punktu z aktualnego widoku mapy.
{Float} Koszt 1 godziny pracy kierowcy (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 godziny podróży pojazdem (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 km trasy wykonanego przez kierowcę (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 km trasy przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
{String} Kod kraju, w którym wyszukiwane są dane zgodny ze standardem ccTLD.
{Float} Dobowy czas pracy kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
{String} URL domyślnej ikony obiektów warstwy (domyślnie brak).
Wyszukuje informacje geograficzne dla punktów o podanych współrzędnych.
{String} Lokalizacja punktu trasy: miejscowość oraz ulica lub numer drogi.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.CategoryObjects.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Finder.
Niszczy obiekt mapy.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PointObject.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolygonObject.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.DriverParams.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RoadParams.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.VehicleParams.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.WayPoint.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.
Sprawdza, czy w której części prostokąta znajduje się punkt geograficzny.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.DriverParams.
{EMAPI.ArrayObjects} Lista kierowców używanych podczas wyznaczania trasy.
Obiekt EMAPI jest przestrzenią nazw dla wszystkich elementów wchodzących w skład interfejsu EMAPI.
Klasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.
Instancje tej klasy reprezentują prostokąty ograniczające mapę.
Klasa odpowiedzialna za zarządzanie obiektami statycznymi.
Klasa odpowiedzialna za wyszukiwanie informacji na mapie, aktualnie punktów adresowych.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa obiektów punktowych umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa obiektów obszarowych (wielokątów) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa reprezentująca punkt ekranowy.
Klasa odpowiedzialna za wyznaczanie tras i wizualizowanie ich na mapie.
Klasa parametrów kierowcy uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Klasa parametrów dróg odpowiedniego typu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Klasa parametrów i reprezentacji wyznaczonej trasy.
Klasa punktu charakterystycznego odcinka trasy (wpis w raporcie przebiegu trasy).
Klasa parametrów i reprezentacji odcinka (sekcji) wyznaczonej trasy pomiędzy dwoma punktami tej trasy.
Klasa parametrów pojazdu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Klasa punktu trasy.
Klasa odpowiedzialna za operacje na obiektach statycznych, pobieranie ich parametrów i wyszukiwanie.
Instancje tej klasy reprezentują pary szerokość/wysokość.
Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
{Float} Aktualny koszt trasy licząc od jej początku aż do tego punktu.
{String} Opis punktu charakterystycznego informujący o zdarzeniu w przebiegu trasie.
{Float} Odległość wzdłuż przebiegu trasy licząc od jej początku aż do tego punktu (w km).
{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu charakterystycznego trasy.
{String} Czas przejazdu do tego punktu licząc od początku trasy.
{String} Typ zdarzenia w tym punkcie.
Porównuje dwa prostokąty, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Porównuje dwa punkty geograficzne, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Porównuje dwa punkty ekranowe, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Porównuje dwa obiekty EMAPI.Size, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Rozszerza, jezeli to konieczne, prostokąt tak, aby zawierał wskazany punkt lub inny prostokąt.
{String} URL głównej ikony obiektu.
{String} Heksadecymalny kolor wypełnienia obiektu (domyślnie #ee9900).
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Finder.
{Float} Koszt stały pojedynczego wyjazdu pojazdu (domyślnie 0.00).
{String} Heksadecymalny kolor czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie #ff0000).
{String} Nazwa czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie Courier New).
{String} Rozmiar czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie 12px).
{String} Grubość czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie bold).
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie tablicy współrzędnych.
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie obiektu EMAPI.Size.
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.LonLat na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.
{Float} Koszt 1 l paliwa wykorzystywanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
Close