Funkcje: Indeks
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
 add
 addItem, EMAPI.ArrayObjects
 addMapAction, EMAPI.Map
 addObjects, EMAPI.VectorLayer
 addWaypoint, EMAPI.Router
C
 calculateRoute, EMAPI.Router
 clearObjects, EMAPI.VectorLayer
 clone
 contains, EMAPI.Bounds
 containsBounds, EMAPI.Bounds
 containsLonLat, EMAPI.Bounds
 containsPixel, EMAPI.Bounds
 convertLonLatToScreen, EMAPI.Map
 convertScreenToLonLat, EMAPI.Map
D
 degeocode, EMAPI.Finder
 destroy
 determineQuadrant, EMAPI.Bounds
E
 equals
 extend, EMAPI.Bounds
F
 fromArray, EMAPI.Bounds
 fromSize, EMAPI.Bounds
 fromString
G
 getBounds, EMAPI.Map
 getCenterLonLat, EMAPI.Bounds
 getCenterPixel, EMAPI.Bounds
 getCenterPos, EMAPI.Map
 getCoordinates, EMAPI.Finder
 getCountry, EMAPI.Finder
 getHeight, EMAPI.Bounds
 getObjectCategories, EMAPI.ScriptObjects
 getPOICategories, EMAPI.ScriptObjects
 getPOICategory, EMAPI.CategoryObjects
 getSize, EMAPI.Bounds
 getUserCategory, EMAPI.CategoryObjects
 getVisibility, EMAPI.VectorLayer
 getWidth, EMAPI.Bounds
H
 hideCategory, EMAPI.CategoryObjects
I
 insertItem, EMAPI.ArrayObjects
 intersectsBounds, EMAPI.Bounds
L
 loadTrack, EMAPI.Map
O
 offset, EMAPI.Pixel
 onCategoriesChange, EMAPI.CategoryObjects
R
 redraw, EMAPI.Object
 removeItem, EMAPI.ArrayObjects
 removeItems, EMAPI.ArrayObjects
 removeMapAction, EMAPI.Map
 removeObjects, EMAPI.VectorLayer
 removeTracks, EMAPI.Map
 removeWaypoint, EMAPI.Router
 removeWaypoints, EMAPI.Router
S
 search, EMAPI.Finder
 searchObjects, EMAPI.ScriptObjects
 searchPOI, EMAPI.ScriptObjects
 setAddNewObjectCallback, EMAPI.VectorLayer
 setBounds, EMAPI.Map
 setCenterPos, EMAPI.Map
 setChangeObjectCallback, EMAPI.VectorLayer
 setCountry, EMAPI.Finder
 setGeometry
 setInfoCallback, EMAPI.Map
 setItem, EMAPI.ArrayObjects
 setMap, EMAPI.VectorLayer
 setPosition, EMAPI.Object
 setProperties, EMAPI.Object
 setRemoveObjectCallback, EMAPI.VectorLayer
 setVisibility
 setVisibilityRange, EMAPI.VectorLayer
 setWaypoint, EMAPI.Router
 showCategory, EMAPI.CategoryObjects
 showInfo
 swapWaypoint, EMAPI.Router
T
 toArray, EMAPI.Bounds
 toBBOX, EMAPI.Bounds
 toShortString, EMAPI.LonLat
 toString
Tworzy kopię prostokąta ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
Tworzy kopię punktu geograficznego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
Dodaje nowy element na koniec tablicy.
Dodaje nową akcję do menu konteksowego mapy.
Dodaje nowe obiekty do warstwy.
Dodaje nowy punkt trasy do listy wayPoints.
Oblicza trasę pomiędzy punktami umieszczonymi w liście wayPoints po podaniu wybranego pojazdu, kierowcy i parametrów wyznaczania trasy.
Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.
Tworzy kopię prostokąta.
Tworzy kopię punktu geograficznego.
Tworzy kopię punktu ekranowego.
Tworzy kopię obiektu.
Sprawdza, czy punkt o podanych współrzędnych jest zawarty w prostokącie.
Sprawdza, czy inny prostokąt jest zawarty w danym prostokącie.
Sprawdza, czy punkt geograficzny jest zawarty w prostokącie.
Sprawdza, czy punkt ekranowy jest zawarty w prostokącie.
Konwertuje współrzędne geograficzne na ekranowe punktu z aktualnego widoku mapy.
Konwertuje współrzędne ekranowe na geograficzne punktu z aktualnego widoku mapy.
Wyszukuje informacje geograficzne dla punktów o podanych współrzędnych.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.CategoryObjects.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Finder.
Niszczy obiekt mapy.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PointObject.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolygonObject.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.DriverParams.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RoadParams.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.VehicleParams.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.WayPoint.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.
Sprawdza, czy w której części prostokąta znajduje się punkt geograficzny.
Porównuje dwa prostokąty, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Porównuje dwa punkty geograficzne, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Porównuje dwa punkty ekranowe, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Porównuje dwa obiekty EMAPI.Size, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Rozszerza, jezeli to konieczne, prostokąt tak, aby zawierał wskazany punkt lub inny prostokąt.
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie tablicy współrzędnych.
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie obiektu EMAPI.Size.
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.Bounds na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.LonLat na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.
Zwraca współrzędne geograficzne prostokąta aktualnego widoku mapy.
Zwraca środek geograficzny prostokąta.
Zwraca środek ekranowy prostokąta.
Zwraca współrzędne geograficzne punktu środkowego aktualnego widoku mapy.
Pobiera lokalizację na mapie jednego z punktów adresowych wyszukanych za pomocą funkcji search.
Zwraca kod ccTLD kraju aktualnie ustawionego dla wyszukiwania.
Zwraca wysokość prostokąta.
Zwraca w formie wywołania funkcji wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.
Zwraca w formie wywołania funkcji wszystkie parametry kategorii obiektów POI.
Zwraca wszystkie parametry kategorii obiektów POI.
Zwraca rozmiary prostokąta.
Zwraca wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.
Zwraca widoczność warstwy na mapie.
Zwraca szerokość prostokąta.
Wyłącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.
Wstawia nowy element do tablicy.
Sprawdza, czy inny prostokąt ma z aktualnym prostokątem część wspólną.
Wymusza załadowanie z serwera obiektu dynamicznego o podanym identyfikatorze.
Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o współrzędne podanego punktu.
Funkcja bezparametrowa wywoływana przy każdej zmienie zestawu aktualnie prezentowanych obiektów statycznych (domyślnie nie wykonuje żadnych czynności, sugerowane jest jej przedefiniowanie).
Odrysowuje obiekt na mapie.
Usuwa element z tablicy.
Usuwa wszystkie elementy z tablicy.
Usuwa akcję z menu konteksowego mapy.
Usuwa obiekty z warstwy.
Usuwa z mapy wszystkie wcześniej załadowane obiekty dynamiczne.
Usuwa wybrany punkt trasy z listy wayPoints.
Usuwa wszystkie punkty trasy z listy wayPoints.
Wyszukuje punkty adresowe zgodne z podanym adresem.
Wyszukuje obiekty statyczne klienta.
Wyszukuje obiekty POI.
Przypisuje funkcję wywoływaną po każdym dodaniu nowego obiektu z poziomu GUI.
Dostosowuje aktualny widok mapy do zaprezentowania prostokąta o podanych współrzędnych geograficznych.
Centruje aktualny widok mapy względem punktu o podanych współrzędnych geograficznych.
Przypisuje funkcję wywoływaną przy każdej zmianie położenia lub kształtu obiektu warstwy z poziomu GUI.
Ustawia kontekst kraju, w którym następuje wyszukiwanie danych.
Ustawia nowe współrzędne wielokąta.
Ustawia nowe współrzędne łamanej.
Przypisuje funkcję wywoływaną przy każdym użyciu akcji informacyjnej na mapie.
Zmienia wartość elementu w tablicy.
Umieszcza warstwę na mapie.
Ustawia pozycję obiektu na mapie.
Ustawia własności obiektu.
Przypisuje funkcję wywoływaną po każdym usunięciu obiektu z poziomu GUI.
Ustawia widoczność obiektu na mapie.
Ustawia widoczność warstwy na mapie.
Ustawia zakres powiększeń widoczności warstwy na mapie.
Zmienia położenie punktu trasy.
Włącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.
Wymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.
Wymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.
Zamienia kolejnością wybrane dwa punky trasy z listy wayPoints.
Zwraca współrzędne prostokąta jako tablicę.
Zwraca współrzędne prostokąta w uproszczonej formie tekstowej.
Zwraca współrzędne w skróconej formie tekstowej.
Zwraca współrzędne prostokąta w formie tekstowej.
Zwraca współrzędne w formie tekstowej.
Zwraca współrzedne punktu w formie tekstowej.
Zwraca reprezentację tekstową obiektu.
Close