EMAPI.VectorLayer

Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.  Obiekty umieszczane w warstwie są instancjami klas pochodnych klasy EMAPI.Object.

Podsumowanie
EMAPI.VectorLayerDodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Pola
visibilityZoomMin{Integer} Minimalne powiększenie zakresu widoczności warstwy (0-17, domyślnie 0).
visibilityZoomMax{Integer} Maksymalne powiększenie zakresu widoczności warstwy (0-17, domyślnie 17).
defaultIcon{String} URL domyślnej ikony obiektów warstwy (domyślnie brak).
useDragFeature{Boolean} Informacja o możliwości przesuwania obiektów warstwy na mapie (domyślnie false).
useModifyFeature{Boolean} Informacja o możliwości zmiany kształtu obiektów warstwy na mapie (domyślnie false).
useEditingToolbar{Boolean} Informacja o możliwości dodawania obiektów warstwy na mapie z poziomu interfejsu użytkownika (domyślnie false).
Konstruktory
EMAPI.VectorLayerKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.VectorLayer.
Funkcje
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.
getVisibilityZwraca widoczność warstwy na mapie.
setVisibilityUstawia widoczność warstwy na mapie.
setVisibilityRangeUstawia zakres powiększeń widoczności warstwy na mapie.
addObjectsDodaje nowe obiekty do warstwy.
removeObjectsUsuwa obiekty z warstwy.
clearObjectsUsuwa wszystkie obiekty z warstwy.
setMapUmieszcza warstwę na mapie.
showInfoWymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.
setChangeObjectCallbackPrzypisuje funkcję wywoływaną przy każdej zmianie położenia lub kształtu obiektu warstwy z poziomu GUI.
setAddNewObjectCallbackPrzypisuje funkcję wywoływaną po każdym dodaniu nowego obiektu z poziomu GUI.
setRemoveObjectCallbackPrzypisuje funkcję wywoływaną po każdym usunięciu obiektu z poziomu GUI.

Pola

visibilityZoomMin

{Integer} Minimalne powiększenie zakresu widoczności warstwy (0-17, domyślnie 0).

visibilityZoomMax

{Integer} Maksymalne powiększenie zakresu widoczności warstwy (0-17, domyślnie 17).

defaultIcon

{String} URL domyślnej ikony obiektów warstwy (domyślnie brak).

useDragFeature

{Boolean} Informacja o możliwości przesuwania obiektów warstwy na mapie (domyślnie false).

useModifyFeature

{Boolean} Informacja o możliwości zmiany kształtu obiektów warstwy na mapie (domyślnie false).  Nie dotyczy obiektów punktowych.

useEditingToolbar

{Boolean} Informacja o możliwości dodawania obiektów warstwy na mapie z poziomu interfejsu użytkownika (domyślnie false).

Konstruktory

EMAPI.VectorLayer

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.VectorLayer.

Parametry

name{String} Nazwa warstwy.
options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

Funkcje

destroy

Niszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.

getVisibility

Zwraca widoczność warstwy na mapie.

Wynik

{Boolean} Widoczność warstwy.

setVisibility

Ustawia widoczność warstwy na mapie.

Parametry

visibility{Boolean} Widoczność warstwy.

setVisibilityRange

Ustawia zakres powiększeń widoczności warstwy na mapie.

Parametry

min{Integer} Minimalne powiększenie zakresu widoczności warstwy (0-17).
max{Integer} Maksymalne powiększenie zakresu widoczności warstwy (0-17).

addObjects

Dodaje nowe obiekty do warstwy.

Parametry

objects{Array(EMAPI.Object)} Lista obiektów, które mają być umieszczone na warstwie.

removeObjects

Usuwa obiekty z warstwy.

Parametry

objects{Array(EMAPI.Object)} Lista obiektów, które mają być usunięte z warstwy.

clearObjects

Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.

setMap

Umieszcza warstwę na mapie.

Parametry

map{EMAPI.Map} Instancja mapy, na której umieszczona ma być warstwa.

showInfo

Wymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.

Parametry

object{EMAPI.Object} Obiekt, dla którego ma być wyświetlona informacja.
pos{EMAPI.LonLat} Pozycja, na której ma być wyświetlona informacja.

setChangeObjectCallback

Przypisuje funkcję wywoływaną przy każdej zmianie położenia lub kształtu obiektu warstwy z poziomu GUI.  Dane przekazywane do podstawianej funkcji zawierają zmodyfikowany obiekt klasy pochodnej klasy EMAPI.Object.

Parametry

callback{Function} Funkcja dodatkowej obsługi po zamienie położenia obiektu.

setAddNewObjectCallback

Przypisuje funkcję wywoływaną po każdym dodaniu nowego obiektu z poziomu GUI.  Dane przekazywane do podstawianej funkcji zawierają dodany obiekt klasy pochodnej klasy EMAPI.Object.

Parametry

callback{Function} Funkcja dodatkowej obsługi po dodaniu obiektu.

setRemoveObjectCallback

Przypisuje funkcję wywoływaną po każdym usunięciu obiektu z poziomu GUI.  Dane przekazywane do podstawianej funkcji zawierają usunięty obiekt klasy pochodnej klasy EMAPI.Object.

Parametry

callback{Function} Funkcja dodatkowej obsługi po usunięciu obiektu.
Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Close