EMAPI.Object

Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.

Podsumowanie
EMAPI.ObjectKlasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Pola
name{String} Nazwa obiektu prezentowana w oknie informacyjnym oraz opcjonalnie na mapie.
labelVisible{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).
lonLat{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu środkowego obiektu.
fillColor{String} Heksadecymalny kolor wypełnienia obiektu (domyślnie #ee9900).
attributes{Object} Dodatkowe parametry obiektu.
fontColor{String} Heksadecymalny kolor czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie #ff0000).
fontSize{String} Rozmiar czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie 12px).
fontFamily{String} Nazwa czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie Courier New).
fontWeight{String} Grubość czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie bold).
labelAlign{String} Położenie punktu środkowego obiektu względem etykiety z nazwą.
labelXOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
labelYOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 15).
innerHTML{String} Treść opisowa obiektu w formacie HTML.
moveable{Boolean} Informacja o możliwości przesuwania obiektu na mapie (domyślnie true).
visible{Boolean} Informacja o widoczności obiektu na mapie (domyślnie true).
autoInfo{Boolean} Informacja o automatycznym wyzwalaniu okna informacyjnego o obiekcie na mapie po zatrzymaniu kursora myszy na nim (domyślnie true).
layer{EMAPI.VectorLayer} Odnośnik do warstwy, na której umieszczony jest obiekt.
Konstruktory
EMAPI.ObjectKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.
Funkcje
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Object.
setVisibilityUstawia widoczność obiektu na mapie.
setPositionUstawia pozycję obiektu na mapie.
redrawOdrysowuje obiekt na mapie.
setPropertiesUstawia własności obiektu.
showInfoWymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.

Pola

name

{String} Nazwa obiektu prezentowana w oknie informacyjnym oraz opcjonalnie na mapie.

labelVisible

{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).

lonLat

{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu środkowego obiektu.

fillColor

{String} Heksadecymalny kolor wypełnienia obiektu (domyślnie #ee9900).

attributes

{Object} Dodatkowe parametry obiektu.

fontColor

{String} Heksadecymalny kolor czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie #ff0000).

fontSize

{String} Rozmiar czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie 12px).

fontFamily

{String} Nazwa czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie Courier New).

fontWeight

{String} Grubość czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie bold).

labelAlign

{String} Położenie punktu środkowego obiektu względem etykiety z nazwą.  Pierwsza litera oznacza położenie w poziomie: “l”=lewa strona, “m”=środek, “r”=prawa strona, druga onacza położenie w pionie: “t”=góra, “m”=środek, “b”=dół (domyślnie lm).

labelXOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).

labelYOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 15).

innerHTML

{String} Treść opisowa obiektu w formacie HTML.

moveable

{Boolean} Informacja o możliwości przesuwania obiektu na mapie (domyślnie true).

visible

{Boolean} Informacja o widoczności obiektu na mapie (domyślnie true).

autoInfo

{Boolean} Informacja o automatycznym wyzwalaniu okna informacyjnego o obiekcie na mapie po zatrzymaniu kursora myszy na nim (domyślnie true).

layer

{EMAPI.VectorLayer} Odnośnik do warstwy, na której umieszczony jest obiekt.

Konstruktory

EMAPI.Object

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.

Parametry

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

Funkcje

destroy

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.

setVisibility

Ustawia widoczność obiektu na mapie.

Parametry

visible{Boolean} Informacja o widoczności obiektu.

setPosition

Ustawia pozycję obiektu na mapie.

Parametry

lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne pozycji obiektu.

redraw

Odrysowuje obiekt na mapie.

setProperties

Ustawia własności obiektu.

Parametry

properties{Object} Obiekt z parametrami obiektu.

showInfo

Wymusza wyświetlenie okna z informacjami o obiekcie.

Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Close